இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

அலகு சதுரங்கள் முறையிலிருந்து பரப்பளவு சூத்திர முறைக்கு மாறுதல்

சிக்கல்

ஒரு அலகு சதுரம்.
செவ்வகத்தின் பரப்பளவைக் கண்டறிய நாம் எந்தக் கோவைகளைப் பயன்படுத்தலாம்?
2 விடைகளைத் தேர்வு செய்யவும்: