முக்கிய உள்ளடக்கம்

2-ஆம் நிலை

இலக்கினைத் தேடுகின்றீர்களா? 2-ஆம் நிலை இலக்கைத் தொடங்க அல்லது தொடர இங்கு சொடுக்குக.

தொடங்குங்கள்
நூறுகள்

மூன்று இலக்க எண்களை நூறுகள், பத்துகள், மற்றும் ஒன்றுகளாக பார்க்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
கற்கத் தொடங்கு