முக்கிய உள்ளடக்கம்

மழலையர் வகுப்பு

இலக்கினைத் தேடுகின்றீர்களா? மழலையர் வகுப்பு இலக்கைத் தொடங்க அல்லது தொடர இங்கு சொடுக்குக.

தொடங்குங்கள்
சிறிய எண்களை எண்ணுதல்

0 முதல் 20 வரையிலான எண்களை எண்ணுவது எப்படி என்று கற்றுக் கொள்வோம்.
கற்கத் தொடங்கு