முக்கிய உள்ளடக்கம்

முதல் நிலை

இலக்கினைத் தேடுகின்றீர்களா? முதல் நிலை இலக்கைத் தொடங்க அல்லது தொடர இங்கு சொடுக்குக.

தொடங்குங்கள்
எண்கள் 0 முதல் 120 வரை

0 முதல் 120 வரையிலான எண்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்க.
கற்கத் தொடங்கு