முக்கிய உள்ளடக்கம்

அடிப்படைக் கணிதம்

இலக்கினைத் தேடுகின்றீர்களா? அடிப்படைக் கணிதம் இலக்கைத் தொடங்க அல்லது தொடர இங்கு சொடுக்குக.

தொடங்குங்கள்
எண்ணிக்கை

0 முதல் 20 வரையிலான எண்களை எண்ணுவது எப்படி என்று கற்றுக் கொள்வோம்.
கற்கத் தொடங்கு