முக்கிய உள்ளடக்கம்

அளவீடு மற்றும் வடிவியல்

கற்க
இந்தப் பாடத்தில் காணொலிகளோ அல்லது கட்டுரைகளோ கிடையாது
பயிற்சி
அளவினை ஒப்பிடல்நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
கற்க
சகோதரர் பாலின் வடிவ சேகரிப்புகள்வடிவங்களை அடையாளம் காணுதல்
பயிற்சி
வடிவங்களைப் பெயரிடுதல் 1நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
வடிவங்களைப் பெயரிடுதல் 2நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
கற்க
இந்தப் பாடத்தில் காணொலிகளோ அல்லது கட்டுரைகளோ கிடையாது
பயிற்சி
சார்ந்த நிலைநிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
வடிவங்களை ஒப்பிடுகநிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
கற்க
வடிவங்களை சேர்த்தமைத்தல்
பயிற்சி
வடிவங்களை உருவாக்குகநிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!

இந்தப் பிரிவு பற்றி

பொருட்களை அவற்றின் வடிவங்களைக் கொண்டு எப்படி ஒப்பிடுவது என்று கற்றுக் கொள்ளுங்கள். அடிப்படை வடிவங்கள், வடிவங்களை ஒப்பிடுவது, வடிவங்களைக் கொண்டு புதிய வடிவங்கள் உருவாக்குவது ஆகியவற்றைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.