இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

வடிவங்களை ஒப்பிடுக

சிக்கல்

எந்த வடிவம் அதிக மூலைகளைக் கொண்டுள்ளது?
1 பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: