முக்கிய உள்ளடக்கம்

எண்ணிக்கை மற்றும் இட மதிப்பு

பயிற்சி
விடுபட்ட எண்கள்நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
100 வரையில் உள்ள எண்கள்நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
பத்துகளை எண்ணுங்கள்நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 900 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 300 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
அடுத்த பயிற்சி:

பிரிவுத் தேர்வு

இந்தப் பிரிவில் உள்ள அனைத்து திறன்களிலும் நிலையை உயர்த்தி 1300 தேர்ச்சிப் புள்ளிகள் வரை சேகரியுங்கள்!

இந்தப் பிரிவு பற்றி

எப்படி எண்ணுவது எனக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். எத்தனை பொருட்களை பார்க்கின்றீர்கள் என்று சொல்லுங்கள். பதின்ம எண்களை பற்றியும் அவற்றை எப்படி பிரிப்பது என்பதைப் பற்றியும் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.