முக்கிய உள்ளடக்கம்

இட மதிப்பு

இந்தப் பிரிவு பற்றி

இப்பாடத்தில் ஒன்றுகள், பத்துகளின் இட மதிப்புகளைப் பற்றியும் இரண்டு இலக்க எண்களை ஒப்பிடவும் பழகுவோம்.