முக்கிய உள்ளடக்கம்

இந்தப் பிரிவு பற்றி

கோடுகள், கோட்டுத்துண்டுகள், மற்றும் கதிர்கள் என்றால் என்ன என்றும் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்றும் கற்கவும்.