முக்கிய உள்ளடக்கம்

0

சாத்தியமான தேர்ச்சிப் புள்ளிகள்
பயிற்சி
கோணம் அடிப்படைகள்நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
கோணங்கள் பெயரிடல்நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 400 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 500 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 500 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
அடுத்த பயிற்சி:

பிரிவுத் தேர்வு

இந்தப் பிரிவில் உள்ள அனைத்து திறன்களிலும் நிலையை உயர்த்தி 1400 தேர்ச்சிப் புள்ளிகள் வரை சேகரியுங்கள்!

இந்தப் பிரிவு பற்றி

நாம் இந்தத் தலைப்பில் கோணங்கள் என்றால் என்ன என்றும் அவற்றை எவ்வாறு குறிப்பது, அளவிடுவது மற்றும் வடிவமைப்பது எனவும் கற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும் கோணங்களின் சிறப்பு வகைகள் பற்றியும் ஆராய்வோம்.