இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

பல இலக்க எண்களைப் பெருக்குதல்

சால் "நிலையான படிநிலைகளை" பயன்படுத்தி  2 இலக்க மற்றும் 3 இலக்க எண்களை எவ்வாறு பெருக்குவது என பல எடுத்துக்காட்டுகளை காட்டியுள்ளார். சால் கான் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி