இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

கட்டங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள தசம எண்களை எழுதுக.

சல் கட்ட வரைபடங்களைப் பயன்படுத்தி நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் மூலம் தசமம் என்றால் என்ன என காண்கிறார்.

காணொலி எழுத்துப்படி