இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Course: வகுப்பு 5 கணிதம் (இந்தியா) > Unit 4

Lesson 1: Fraction comparisons and equivalent fractions

சமான பின்னங்கள் (பின்ன உருப்படிவங்கள்)

சிக்கல்

சமன்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்யவும்.
குறிப்பு: பின்னங்களை ஒப்பிட ஏதுவாக கீழே உள்ள ஒவ்வொரு செவ்வகத்திலும் நீங்கள் எவ்வாறு நிரப்ப வேண்டும் என்பதைப் பற்றி சிந்திக்கவும்.
26=3
=
  • உங்கள் பதில் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்
  • ஒரு முழு, 6 ஐ போன்று
  • 3/5 போன்ற ஒரு எளிய தகு பின்னம்
  • 7/4 போன்ற ஒரு எளிய தகா பின்னம்
  • 1 3/4 போன்ற ஒரு கலப்பெண்
  • ஒரு சரியான தசம எண், 0.75 ஐ போன்று
  • 12 பை அல்லது 2/3 பை போன்ற பை(pi)-இன் ஒரு மடங்கு