இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Course: வகுப்பு 5 கணிதம் (இந்தியா) > Unit 4

Lesson 1: Fraction comparisons and equivalent fractions

ஒரே விகுதியினை கொண்ட பின்னங்களை ஒப்பிடுதல்

சிக்கல்

>,<, அல்லது = குறியீடுகளை கொண்டு எண்களை ஒப்பிடுக.
12
22