இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

சதுர அலகுகளை எண்ணி பரப்பளவு சூத்திரத்தைக் கண்டறிதல்

சல் சதுர அலகுகளைப் பயன்படுத்தி எப்படி பக்க-நீளங்களை பெருக்குவதன் மூலம் செவ்வகத்தின் பரப்பளவைக் கண்டறியலாம் என்று பார்க்கிறார். சால் கான் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி