இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

செவ்வகங்களின் பரப்பளவுகளையும் சுற்றளவுகளையும் ஒப்பிடல்

சால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவுகளையும் சுற்றளவுகளையும் ஒப்பிடுகிறார். சால் கான் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி