இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

பாகங்களை மீண்டும் வரிசைப்படுத்துவதன் மூலம் பரப்பளவினை கணக்கிடல்

சில நேரங்களில் வடிவியல் வடிவங்களை மறு வரிசைப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் பரப்பளவினை காண முடிகிறது. அதை தான் நாம் இங்கு செய்ய போகிறோம். சால் கான் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி