இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

ஒரு எண்ணின் காரணிகளை கண்டறிதல்

சால், 120-ன் காரணிகளை கண்டறிகிறார். சால் கான் மற்றும் மாண்டெர்ரி தொழில்நுட்பம் மற்றும் கல்வி நிறுவனம் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி