இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Course: வகுப்பு 5 கணிதம் (இந்தியா) > Unit 10

Lesson 1: பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு

பரப்பளவு மற்றும் அலகு சதுரம் ஓர் அறிமுகம்

சல் வடிவங்களை சதுர அலகுகள் கொண்டு நிரப்பி பரப்பளவை காண்கிறார். சால் கான் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி