முக்கிய உள்ளடக்கம்

Unit: பரப்பளவும் சுற்றளவும் - பகுதி 2

இந்தப் பிரிவு பற்றி

நாம் நினைவுபடுத்திப் பார்த்தால், ஒரு வடிவத்தின் பரப்பளவு என்பது அதன் மேற்பரப்பின் அளவு ஆகும். இந்தப் பாடத்தில் நாம் பரப்பளுவுகள் மற்றும் சுற்றலவுகள் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளுவோம்.