இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Unit 3: இடமதிப்பு (பத்துகள் மற்றும் நூறுகள்)

900 possible mastery points

இந்தப் பிரிவு பற்றி

பத்துகள் மற்றும் நூறுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும். 2-இலக்க மற்றும் 3-இலக்க எண்களின் ஒப்பீடு.

மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 480 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்

கற்க

  • இந்தப் பாடத்தில் காணொலிகளோ அல்லது கட்டுரைகளோ கிடையாது

பயிற்சி

மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 240 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
அடுத்த பயிற்சி:

பிரிவுத் தேர்வு

இந்தப் பிரிவில் உள்ள அனைத்து திறன்களிலும் நிலையை உயர்த்தி 900 தேர்ச்சிப் புள்ளிகள் வரை சேகரியுங்கள்!