முக்கிய உள்ளடக்கம்

அளவீடு மற்றும் தரவு

பயிற்சி
அளவினை ஒப்பிடல்நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
நீளத்தினால் வரிசைப்படுத்துதல்நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
மறைமுக அளவீடுநிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!

இந்தப் பிரிவு பற்றி

நீளத்தை அளவிடுதல், நேரத்தை சொல்லுதல், பணத்தை எண்ணுவது மற்றும் வரைபடத்தை வரைவது எவ்வாறு என்பது பற்றி அறிய.