முக்கிய உள்ளடக்கம்

பயிற்சி

வடிவங்களைப் பெயரிடுதல் 1நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
சார்ந்த நிலைநிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
வடிவங்களைப் பெயரிடுதல் 2நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!
வடிவங்களைப் பெயரிடுதல் 3நிலையை உயர்த்த 7 கேள்விகளின் 5 ஐ பெறுங்கள்!

இந்தப் பிரிவு பற்றி

முக்கோணம், வட்டம், செவ்வகம் மற்றும் ஏனைய வடிவங்களைப் பற்றி அறிய.