இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

மறுகுழுவமைத்தலின்றி இரண்டு இலக்க எண்களின் கழித்தல் (எடுத்துக்காட்டு 2)

பத்துகள் மற்றும் ஒன்றுகளின் மதிப்புகளை கருத்தில் கொண்டு சால் 64 லிலிருந்து 31 ஐ கழிக்கிறார்.

காணொலி எழுத்துப்படி