இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Course: அடிப்படைக் கணிதம் > Unit 5

Lesson 5: 100 -க்குள் கூட்டுதல் மற்றும் கழித்தலுக்கான யுக்திகள்

பத்துகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இரண்டு இலக்க எண்களை கூட்டுதல் 2

சிக்கல்

காலியான இடங்களை நிரப்புக.
13+49 க்கு சமமானது  12+
  • உங்கள் பதில் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்
  • ஒரு முழு, 6 ஐ போன்று
  • 3/5 போன்ற ஒரு எளிய தகு பின்னம்
  • 7/4 போன்ற ஒரு எளிய தகா பின்னம்
  • 1 3/4 போன்ற ஒரு கலப்பெண்
  • ஒரு சரியான தசம எண், 0.75 ஐ போன்று
  • 12 பை அல்லது 2/3 பை போன்ற பை(pi)-இன் ஒரு மடங்கு