இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Course: அடிப்படைக் கணிதம் > Unit 5

Lesson 5: 100 -க்குள் கூட்டுதல் மற்றும் கழித்தலுக்கான யுக்திகள்

எண்கோட்டினைப் பயன்படுத்தி கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

சிக்கல்

எந்த எண் கோடு 9376ஐ காட்டுகிறது?
1 பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: