இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

100-களாக தவிர்த்து எண்ணுதல்

சிக்கல்

100 முதல் 1000 வரை 100ன் மடங்கில் எண்ணும்போது, நாம் எந்த எண்களைக் கூறுவோம்?
பொருந்தக்கூடிய எல்லாப் பதில்களையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்: