இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Course: அடிப்படைக் கணிதம் > Unit 5

Lesson 8: 100 - க்குள் வார்த்தைக் கணக்குகள்.

கழித்தல் வார்த்தை கணக்கு: வண்ணம் தீட்டும் கோல்

100 ஐ விட குறைவான எண்கள் கொண்ட கழித்தல் வார்த்தை கணக்குகளை சால் தீர்க்கிறார்.

காணொலி எழுத்துப்படி