இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

பத்துகளை கூட்டும் போது இடமதிப்புகளை அறிந்துக் கொள்ளுதல்

23+30 ஐ கூட்டும் போது இடமதிப்பினை அறிந்து சால் கூட்டுகிறார்.

காணொலி எழுத்துப்படி