இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

நாற்கரங்களுக்கான அறிமுகம்

சால் இணைகரங்கள், சாய்சதுரங்கள், செவ்வகங்கள், மற்றும் சதுரங்களையும் சேர்ந்து நான்கு பக்க வடிவங்களின் பண்புகளையும் தனிச்சிறப்புகளையும் கண்டறிகிறார்.

காணொலி எழுத்துப்படி