இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

பரப்பளவு காண்பதற்கு வடிவங்களை பிரித்தல்: கூட்டல்

லிண்ட்சே ஒரு ஒழுங்கற்ற உருவத்தின் பரப்பளவு காண்பதற்கு அதனை 3 செவ்வகங்களாக பிரித்து அதன் பரப்பளவுகளை கூட்டுகிறார். லின்ட்சே ஸ்பியர்ஸ் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி

[Music] foreign foreign foreign