இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

பரப்பளவு காண்பதற்கு வடிவங்களை பிரிப்பதை புரிந்து கொள்ளுதல்

சிக்கல்

கீழே உள்ள படம் ஒரு பெரிய செவ்வகத்திலிருந்து ஒரு சிறிய செவ்வகம் வெட்டப்பட்டுள்ளதைக் காண்பிக்கிறது .
பரப்பளவுகளைக் கழிப்பதன் மூலம் நிலழிடப்பட்டுள்ள உருவத்தின் பரப்பளவைக் கண்டறியவும்.
பரப்பளவு=64
 • உங்கள் பதில் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்
 • ஒரு முழு, 6 ஐ போன்று
 • 3/5 போன்ற ஒரு எளிய தகு பின்னம்
 • 7/4 போன்ற ஒரு எளிய தகா பின்னம்
 • 1 3/4 போன்ற ஒரு கலப்பெண்
 • ஒரு சரியான தசம எண், 0.75 ஐ போன்று
 • 12 பை அல்லது 2/3 பை போன்ற பை(pi)-இன் ஒரு மடங்கு
=
 • உங்கள் பதில் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்
 • ஒரு முழு, 6 ஐ போன்று
 • 3/5 போன்ற ஒரு எளிய தகு பின்னம்
 • 7/4 போன்ற ஒரு எளிய தகா பின்னம்
 • 1 3/4 போன்ற ஒரு கலப்பெண்
 • ஒரு சரியான தசம எண், 0.75 ஐ போன்று
 • 12 பை அல்லது 2/3 பை போன்ற பை(pi)-இன் ஒரு மடங்கு
 சதுர அலகுகள்