இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

அலகு பின்ன வார்த்தை கணக்குகளை அடையாளம் காணுதல்

அலகுப் பின்னத்தை பயன்படுத்தி லீலா வார்த்தை கணக்கினை தீர்க்கிறார். லின்ட்சே ஸ்பியர்ஸ் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி