இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

சம பகுதிகளாக வடிவங்களை வெட்டுக

சிக்கல்

இந்த கேக் 6 துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டுள்ளது
கேக்கின் ஒவ்வொரு துண்டும் கேக்கின் பரப்பளவில் 16க்கு சமமாக உள்ளதா?
1 பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: