இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

சமான பின்ன உருப்படிவங்கள்

சமான பின்னங்களைக் காட்ட சம அளவுள்ள-முழுப்பொருள்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

காணொலி எழுத்துப்படி