இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

ஒரே விகுதியினை கொண்ட பின்னங்களை ஒப்பிடுதல்

லிண்ட்சே ஒத்த விகுதியினை கொண்ட பின்னங்களை ஒப்பிடுகிறார் .ஒரு ஜோடி பின்னங்களை காட்சியோடவும் மற்றொன்றை காட்சி இல்லாமலும் ஒப்பிடுகிறார் . லின்ட்சே ஸ்பியர்ஸ் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி

[Music] [Music] foreign