இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

பின்னங்களை < மற்றும் > குறிகள் கொண்டு ஒப்பிடுதல்

பின்னங்களை ஒப்பிட சால் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பின்ன உருப்படிவங்களை நிழலிடுகிறார்.  சால் கான் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி