இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

2 -படி கணக்குகள்: காளான் வகை

சால் 2 -படி கணக்குகளை படங்களை வரைவதன் மூலமாகவும் மற்றும் சமன்பாடுகளை உருவாக்குவதன் மூலமாகவும் தீர்க்கிறார். சால் கான் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி