இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

சுற்றளவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது விடுபட்ட பக்க நீளத்தினை கண்டறிதல்

லீலா பலகோணங்களின் மற்ற அனைத்து பக்க நீளங்கள் மற்றும் சுற்றளவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது அதன் விடுபட்ட பக்க நீளத்தை கண்டறிகிறார்.  லின்ட்சே ஸ்பியர்ஸ் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி