இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

10 க்குள் கழித்தல் வார்த்தைக் கணக்குகள்

சிக்கல்

கோபி 3 வாழைப்பழங்களை வாங்கினார்.
அதில் தவறி விழுந்த 2 வாழைப்பழங்களை மிதித்துவிட்டார்.
இன்னும் எத்தனை வாழைப்பழங்கள் நன்றாக உள்ளன?
  • உங்கள் பதில் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்
  • ஒரு முழு, 6 ஐ போன்று
  • ஒரு சரியான தசம எண், 0.75 ஐ போன்று
  • 3/5 போன்ற ஒரு எளிய தகு பின்னம்
  • 7/4 போன்ற ஒரு எளிய தகா பின்னம்
  • 1 3/4 போன்ற ஒரு கலப்பெண்
வாழைப் பழங்கள்