இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Unit 4: அளவீடு மற்றும் தரவு

1,200 possible mastery points
தேர்ச்சி வாய்ந்த
வல்லுநர்
நன்கு தெரிந்தவை
முயற்சி செய்யப்பட்டது
தொடங்கபடவில்லை
சிறிய தேர்வு
பிரிவுத் தேர்வு

இந்தப் பிரிவு பற்றி

முதலில், அலகு சதுரங்கள் மற்றும் அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்தி நீளத்தினை அளப்போம், நீளத்தினை ஒப்பிட்டு மதிப்பீடு செய்வோம், மேலும் நீள வார்த்தைக் கணக்குகளை தீர்ப்போம். அடுத்து நாம் பட வரைபடங்கள், பட்டை விளக்கப்படங்கள், மற்றும் கோட்டு வரைபடங்களை படித்து உருவாக்குவோம். கடைசியாக, நாம் ஒத்திசைக் கடிகாரங்களில் நேரத்தினை கூறுவோம் மற்றும் அமெரிக்க நாணயங்கள் மற்றும் டாலர்களை எண்ணுவோம்.

மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 240 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 480 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 240 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
அடுத்த பயிற்சி:

பிரிவுத் தேர்வு

இந்தப் பிரிவில் உள்ள அனைத்து திறன்களிலும் நிலையை உயர்த்தி 1,200 தேர்ச்சிப் புள்ளிகள் வரை சேகரியுங்கள்!