இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Unit 5: வடிவியல்

இந்தப் பிரிவு பற்றி

முதலில் நாம் நாற்கரங்கள், ஐங்கோணங்கள், அறுங்கோணங்கள், மற்றும் எண்கோணங்களை அடையாளம் காணுவோம். பிறகு, நாம் வடிவங்களை சம பாகங்களாக பிரிப்போம்.