இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

1கள், 10கள் மற்றும் 100களைக் கழித்தல்

சால் ஒன்றுகள், பத்துகள், மற்றும் நூறுகளை கழிப்பதன் மூலம் 3 இலக்க எண்களை கழிக்கிறார்.

காணொலி எழுத்துப்படி