இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Course: 2-ஆம் நிலை > Unit 3

Lesson 3: 2-இலக்க, 3-இலக்க எண்களை கூட்டுவதற்கான யுக்திகள்

3-இலக்க எண்களின் கூட்டல் கணக்குகளை பல கூறாக பிரித்தல்.

இடமதிப்பு கொண்டு கூட்டல் கணக்குகளை பிரிக்கும் வழிகளை சால் காட்டுகிறார்.

காணொலி எழுத்துப்படி