இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

10-களாக தவிர்த்து எண்ணுதல்

சிக்கல்

7ல் தொடங்கி 10ன் மடங்கில் எண்ணவும்.
காலியிடங்களை நிரப்புக:
7 ,
 • உங்கள் பதில் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்
 • ஒரு முழு, 6 ஐ போன்று
 • ஒரு சரியான தசம எண், 0.75 ஐ போன்று
 • 3/5 போன்ற ஒரு எளிய தகு பின்னம்
 • 7/4 போன்ற ஒரு எளிய தகா பின்னம்
 • 1 3/4 போன்ற ஒரு கலப்பெண்
,
 • உங்கள் பதில் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்
 • ஒரு முழு, 6 ஐ போன்று
 • ஒரு சரியான தசம எண், 0.75 ஐ போன்று
 • 3/5 போன்ற ஒரு எளிய தகு பின்னம்
 • 7/4 போன்ற ஒரு எளிய தகா பின்னம்
 • 1 3/4 போன்ற ஒரு கலப்பெண்
, 37,
 • உங்கள் பதில் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்
 • ஒரு முழு, 6 ஐ போன்று
 • ஒரு சரியான தசம எண், 0.75 ஐ போன்று
 • 3/5 போன்ற ஒரு எளிய தகு பின்னம்
 • 7/4 போன்ற ஒரு எளிய தகா பின்னம்
 • 1 3/4 போன்ற ஒரு கலப்பெண்
,
 • உங்கள் பதில் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்
 • ஒரு முழு, 6 ஐ போன்று
 • ஒரு சரியான தசம எண், 0.75 ஐ போன்று
 • 3/5 போன்ற ஒரு எளிய தகு பின்னம்
 • 7/4 போன்ற ஒரு எளிய தகா பின்னம்
 • 1 3/4 போன்ற ஒரு கலப்பெண்