இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Course: 2-ஆம் நிலை > Unit 2

Lesson 4: 2 இலக்க எண்களுக்குள் கூட்டல் அறிமுகம்

2 இலக்க கூட்டல் கணக்குகளை தனிக்கூறுகளாக பிரித்தல்

சிக்கல்

77+5ஐ எப்படிக் கூட்டுவது என திவ்யாவிற்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை.
77+5ஐப் போன்ற அதே கூட்டல் கணக்கைத் தேர்வு செய்து திவ்யாவிற்கு உதவுங்கள்.
1 பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: