இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Unit 2: 100க்குள் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

2,500 possible mastery points
தேர்ச்சி வாய்ந்த
வல்லுநர்
நன்கு தெரிந்தவை
முயற்சி செய்யப்பட்டது
தொடங்கபடவில்லை
சிறிய தேர்வு
பிரிவுத் தேர்வு

இந்தப் பிரிவு பற்றி

100க்குள் 2 இலக்க எண்களின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் பற்றி அறிய

மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 400 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்

பயிற்சி

மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 400 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்

பயிற்சி

மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 480 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்

பயிற்சி

மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 400 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 320 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
அடுத்த பயிற்சி:

பிரிவுத் தேர்வு

இந்தப் பிரிவில் உள்ள அனைத்து திறன்களிலும் நிலையை உயர்த்தி 2,500 தேர்ச்சிப் புள்ளிகள் வரை சேகரியுங்கள்!