இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

வார்த்தைக் கணக்குகளை ஒப்பிடுதல்: கூழாங்கற்கள்

சால் இரு எண்களை ஒப்பிட்டு வார்த்தைக் கணக்குகளுக்கு விடை காண்கிறார். இந்த கணக்குகளில் உள்ள எண்கள் 10 ஐ விட சிறியவை.

காணொலி எழுத்துப்படி