இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

”அதிகமான” மற்றும் “குறைவான” வார்த்தைக் கணக்குகள் 1

சிக்கல்

ஒரு நரி 5 மீட்டர்கள் ஓடியது.
ஒரு அணில் நரியை விட 7 மீட்டர்கள் அதிகமாக ஓடியது.
அணில் எவ்வளவு தூரம் ஓடியது?
  • உங்கள் பதில் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்
  • ஒரு முழு, 6 ஐ போன்று
  • ஒரு சரியான தசம எண், 0.75 ஐ போன்று
  • 3/5 போன்ற ஒரு எளிய தகு பின்னம்
  • 7/4 போன்ற ஒரு எளிய தகா பின்னம்
  • 1 3/4 போன்ற ஒரு கலப்பெண்
மீட்டர்கள்